Skip to main content

Privacy statement Mobility Mixx

Doel verwerking persoonsgegevens

Mobility Mixx B.V. – hierna verder MMXX – verwerkt persoonsgegevens op een contractuele grondslag en na expliciet verkregen toestemming van de persoon van wie de gegevens zijn – hierna verder te noemen betrokkene – of via haar websites en mobiele applicaties, ofwel na expliciet verkregen toestemming ofwel door het gebruik van cookies.

Uitwisseling van gegevens

De contractuele verplichtingen aan een klant en de aard van de dienstverlening door MMXX brengt met zich dat er persoonsgegevens zullen worden gedeeld met mobilteitsaanbieders. Het delen van persoonsgegevens vindt slechts plaats na expliciete toestemming van de betrokkene.

Beveiliging persoonsgegevens

MMXX zorgt voor passende beveiliging van de persoonsgegevens die zij onder zich heeft, in overeenstemming met de vigerende wet- en regelgeving.

Bewaartermijn persoonsgegevens

MMXX bewaart persoonsgegevens die zij verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking of zolang als dat de Archiefwet vereist.

Uw privacyrechten

De Algemene Verordening Gegevensbescherming geeft u een aantal privacyrechten.
- recht van inzage: u heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens;
- recht op rectificatie: u heeft recht op rectificatie van u betreffende onjuiste persoonsgegevens;
- recht op gegevenswissing: u heeft het recht om uw persoonsgegevens te laten wissen;
- recht op beperking van de verwerking: u heeft het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken;
- recht op overdraagbaarheid van gegevens: u heeft het recht om de persoonsgegevens die worden verwerkt in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te verkrijgen;
- recht van bezwaar: u heeft het recht om bezwaar te maken tegen uw persoonsgegevens.

Uw schriftelijke verzoeken kunt u sturen aan:

Mobility Mixx B.V.
T.a.v. Data Protection Officer
P.J. Oudweg 4
1314 CH  Almere

Websites en applicaties

MMXX beheert websites en mobiele applicaties. MMXX verzamelt en analyseert voor deze websites en mobiele applicaties informatie over het gebruik van deze media om haar dienstverlening te kunnen verbeteren. De websites en mobiele applicaties maken hiervoor gebruik van Google Analytics. Alle hierbij verkregen informatie is anoniem.

Voor haar websites maakt MMXX gebruik van analytische en functionele cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door de bezochte webpagina op uw computer worden geplaatst.

Er zijn verschillende soorten cookies. Analytische cookies en functionele cookies zijn anoniem en hoeft u geen toestemming voor te geven. Voor het gebruik van tracking cookies, cookies van derden en flash cookies moeten wij wel uw toestemming vragen. MMXX maakt zelf geen gebruik van dit soort cookies.

Wel maakt MMXX gebruik van een beperkt aantal diensten van derden, gericht op informatievoorziening en presentatie van door MMXX geproduceerde content, zoals Google Maps en Youtube voor instructievideo’s.

Omdat Google Analytics de gegenereerde informatie over uw gebruik van de websites en mobiele applicaties overbrengt naar servers beheerd door Google, mogelijk ook buiten de Europese Unie, vragen wij u actief om toestemming, ook voor de functionele en analytische cookies.

 

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan derden, tenzij u daarvoor uitdrukkelijk schriftelijk toestemming hebt gegeven of tenzij de wetgeving ons daartoe verplicht in het kader van een strafrechtelijk onderzoek.